fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom on-line obchodu umiestneného na adrese www.arsvivendi.sk, www.tajomstvofengsuej.sk, www.slavomiraharcegova.sk a www.harmonickydomov.sk je:

Obchodné meno:   Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi 

Sídlo:                          Na nádvorí 11, 971 01 Prievidza

IČO:                            40 421 732

DIČ:                            1029029629

Bankové spojenie:  FIO banka, a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK80 8330 0000 0029 0096 5181

                        SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX                               

Článok I. 
Definície pojmov

Predávajúci – Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi (ďalej v texte aj len „Predávajúci“) ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom on-line obchodu predáva Tovar.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom on-line obchodu na doméne www.arsvivendi.sk, www.tajomstvofengsuej.sk, www.slavomiraharcegova.sk alebo www.harmonickydomov.sk. a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

On-line obchod - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.arsvivendi.sk, www.tajomstvofengsuej.sk, www.slavomiraharcegova.sk alebo www.harmonickydomov.sk.

Tovar - tovar a služby ponúkané prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.arsvivendi.sk, www.tajomstvofengsuej.sk, www.slavomiraharcegova.sk alebo www.harmonickydomov.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s on-line obchodom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v on-line obchode (online produkty : e-booky, online kurzy, služby dizajnéra, interiérové doplnky )

Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, príp. DPH a iné dane alebo poplatky.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Článok II. 
Všeobecné ustanovenia

 Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho.

Článok III. 
Objednávka a uzavretie zmluvy

Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na doméne www.arsvivendi.sk, www.tajomstvofengsuej.sk, www.slavomiraharcegova.sk alebo www.harmonickydomov.sk.

Popis príslušného Tovaru, jeho vlastnosti a jeho cena sú uvedené v on-line obchode pri príslušnom Tovare.

Nákup Tovaru v on-line obchode je podmienený registráciou v on-line obchode pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré on-line obchod vyžaduje. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu, a to podľa pokynov uvedených v tomto on-line obchode.

Spotrebiteľ zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného Tovaru a teda objednávka sa stáva pre Spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany Spotrebiteľa vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Spotrebiteľom  a Predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Po stlačení tlačidla „Odoslať" bude na zadanú e-mailovú adresu Spotrebiteľa zaslané potvrdenie objednávky a zálohová faktúra.

Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, súhlasí s nimi a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Odoslaním Objednávky Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s: vlastnosťami Tovaru, celkovou Cenou, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. 

Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme on-line obchodu.

Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko pri dodržaní podmienok stanovených v týchto VOP. Momentom potvrdenia objednávky vznikajú obom zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti, t.j. Spotrebiteľ sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Spotrebiteľovi objednaný Tovar.

Predávajúci vystaví Spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že Tovar je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Rovnako tak Spotrebiteľ berie na vedomie, že použitie informácií získaných z Tovaru a úspechy, resp. neúspechy z toho plynúce, sú výhradne v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak Spotrebiteľ v ePublikáciách nájde informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto majú výhradne odporúčací charakter a sú vyjadrením názoru autora k príslušnej problematike/téme.

Článok IV.
Platobné a dodacie podmienky 

Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v on-line obchode sú konečnou cenou. Predávajúci nie je platcom DPH, cena je tak konečná. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

 • bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
 • Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt (banka), u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v zálohovej faktúre.
 • Úhrada Ceny je buď jednorazová, alebo je platba v dvoch splátkach, alebo opakované platby v mesačnom intervale..

Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi bezodkladne po uhradení Ceny v zmysle zálohovej faktúry.

Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na e-mailovú adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním emailom. V prípade neúspěšnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a zaslaným emailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanála společnosti GOPAY s.r.o.

Opakovaná platba - 30 dní
V prípade, že predmetom kúpy je "Klub Umenie Žiť" s pravidelným tridsaťdňovým členským poplatkom, využíva Predávajúci k uhradení členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný fixný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 100€ mesačne alebo ekvivalent v Kč) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára Kupujúcií dáva súhlas, aby členský poplatok (v dopredu jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počínajúc dátumom objednávky) automaticky stiahnutý z platobnej karty Kupujúceho, z ktorej bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Opakovaná ročná platba
V prípade, že predmetom kúpy je "Klub Umenie Žiť" s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva Predávajúci na uhradenie členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný fixný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 400€  ročne alebo ekvivalent v Kč) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predejného formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (v predom jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (počínajúc dátumom objednávky) automaticky stiahnutý z platobnej karty Kupujúceho, z ktorej bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Upozornenie na automatickú platbu
V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanieí platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu Predávajúci do dvoch pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailem na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby
Členstvo v Klube Umenie Žiť môže Kupujúci ukončiť kontaktovaním Predávajúceho na adrese harcegova@arsvivendi.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube se Kupujúci  vzdáva všetkých výsad a výhod, které mu členstvo v klubu prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstvaí) definitívne ukončený.

Článok V.
Odvolanie objednávky a poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 

Do momentu, kým nedošlo k expedovaniu Objednávky, t.j. k zaslaniu Tovaru na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, je tento oprávnený objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty, a to zaslaním e-mailu na adresu slavka@tajomstvofengsuej.sk, ktorého predmet bude označený ako „Odvolanie objednávky“.

V prípade odvolania objednávky si Predávajúci neúčtuje žiadne sankcie.

V prípade, ak došlo k zaplateniu kúpnej ceny a následne odvolaniu objednávky, avšak Tovar nebol Spotrebiteľovi zaslaný, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Spotrebiteľovi na jeho účet v lehote nie dlhšej ako 14 dní odo dňa jej zaplatenia, zníženú o poplatok za realizáciu bezhotovostného prevodu na účet Spotrebiteľa a následné administratívne a účtovné úkony. Výška poplatku je 10,- €.

Predávajúci upovedomuje Spotrebiteľa, že v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je okrem iného : poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VI. 
Oprávnenie na použitie diela

Predávajúci vyhlasuje, že je autorom predávaného Tovaru. Týmto autor neposkytuje Spotrebiteľovi súhlas na použitie diela (Tovaru) formou verejného rozširovania originálu diela, alebo jeho rozmnoženiny poskytovaním tretím stranám, voľným šírením, alebo ďalším predajom. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.tajomstvofengsuej.sk, www.slavomiraharcegova.sk alebo www.harmonickydomov.sk sú autorskými dielami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok VII. 

Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa
  ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Za svoje produkty Predávajúci, ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia Spotrebiteľ zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, vráti mu Predávajúci peniaze naspäť.
  3. O vrátenie peňazí Spotrebiteľ požiada písomnou formou e-mailom na adresu slavka@tajomstvofengsuej.sk spolu s priloženou faktúrou  a dokladom o úhrade.
  4. Predávajúci vyplatí Spotrebiteľovi plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 2. Spotrebiteľ pri uplatnení garancie a vrátením peniazi na účet je povinný zmazať získané eBooky a je trestné i akokoľvek šírenie ďalej. Prístupy k online kurzom a produktom sa Spotrebiteľovi zablokujú.

Článok VIII.
Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v on-line obchode, prostredníctvom registrácie v on-line obchode za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Spotrebiteľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, čím Predávajúcemu udeľuje súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie za účelom predaja Tovaru, príp. na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o bonusoch, zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

 1. identifikačných údajoch Predávajúceho,
 2. účele spracúvania osobných údajov,
 3. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 4. ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
 • Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nikdy neposkytne tretím stranám, urobí tak jedine v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod., na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušných orgánov,
 • Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,
 • Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu všetkých dotknutých webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľov.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2016.